• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

א. מבוא

אתר Doctors Only, הנמצאת בבעלות חברת מדיה פארם בע"מ (להלן: "החברה") ומופעל על ידה, נוצר ונבנה עבור קהילת הרופאים והמתעניינים בתחום הרפואה והבריאות (להלן: "הגולשים") ומציע לגולשים מידע רפואי מהארץ ומהעולם, מקורי ומתורגם, לרבות מאמרים, סקירות, ניתוחים וכל מידע אחר (להלן: "התכנים").

בנוסף, מתפרסמים באתר אינדקסים ומידע על נותני שירות בתחום הרפואה והבריאות וכן פרסומות של צדדים שלישיים, והחברה שולחת לגולשי האתר דיוור ישיר, והכל בנושאים הרלוונטיים לתכני האתר ולגולשים (להלן: "תכני שירות").

השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולשים לאמור בתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר ו/או ברכישת מוצר מהאתר ו/או בקבלת שירותים דרך האתר מאשרים הגולשים את הסכמתם לתנאי השימוש ולמחויבותם לפעול ולנהוג בהתאם לתנאי השימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא צורך במתן הודעה כלשהי מראש לגולשים. תנאי השימוש המעודכנים כאמור יחולו מרגע פרסומם באתר.

"החברה" לעניין תנאי השימוש: מדיה פארם בע"מ, לרבות בעליה, מנהליה, עובדיה וכל הפועל מכוחם ו/או בשמם ו/או מטעמם וכן מפעיל האתר וספקי התכנים לאתר.

ב.    בכדי שתוכל/י  ליהנות משירותי האתר הינך מתבקש/ת לאשר, להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

  1. תכני האתר

כי ידוע לך כי המידע והתכנים באתר זה נועדו לצורך הרחבת הידע האישי של הגולשים המעוניינים, אינו מיועד בשום מקרה לשמש כתחליף לייעוץ רפואי ובריאותי מקצועי ואינו מהווה בבחינת עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית וכי בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות מייד לאיש מקצוע מוסמך.

כי ידוע לך שאין בפרסום התכנים באתר ו/או בתכני השירות משום המלצה או חוות דעת של החברה בקשר למידע ו/או לנתונים ו/או לשירותים נשואי התכנים ותכני השירות, וכי כל הסתמכות על כך הינה באחריותך בלבד.

כי ידוע לך כי אין החברה אחראית לתוכן התכנים ותכני השירות המופיעים באתר ו/או לנכונותם וכי כל שימוש במידע שבהם טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי הגולשים וייעשה על אחריותך בלבד ואת/ה מתחייב/ת לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים ככל שבכוונתך להסתמך עליו.

  1. זכויות וקניין רוחני

כי ידוע לך שכל הזכויות בכל התכנים שבאתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים שנתנו לחברה הסכמה ורשות להשתמש בתכנים ולהם בלבד, וכי כל הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, עיצוב אחסנת והפצת המידע באתר וכל קובץ גרפי, טקסטואלי או אחר שבאתר, נתונות בלעדית לחברה.

כי ידוע לך שהגישה לתכנים מותנית בכך שלא תפרסם/מי ברבים את התכנים וכי תשתמש/י בהם בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף לתנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב/ת שלא לפרסם ברבים כל תוכן ו/או מידע שבאתר, בכל צורה בה יופיע, בין במלל ובין בציור/צילום/שרטוט ובין בכל צורה אחרת ולא להעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם ולהדפיס כל תוכן ו/או מידע כאמור או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

  1. פרטיות

כי הפרטים הנמסרים על ידי הגולשים, ככל שיימסרו ומידע נוסף אשר יצטבר אודות הגולשים יישמר במאגרי המידע של החברה (ו/או במאגרים של ספקי האינטרנט), ובעשותך שימוש באתר הינך מתיר/ה לחברה לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין, לרבות לקבלת דיוור ישיר מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל.  כמו כן, החברה תעשה שימוש במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת לאפשר לך לשחזר סיסמא וכן לצורך שליחת עדכונים.

לידיעתך, אינך חייב/ת למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד.

החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך בעת הרישום ו/או בעת השימוש באתר על מנת לבצע דיוור ישיר כאמור וכן על מנת ליצור עמך קשר ולעדכן אותך בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עימם תשתף החברה פעולה, ולצורך שיחזור סיסמא כאמור, והכל אלא אם תינתן הודעה על ידך בכל עת כי אינך מעוניין/ת בכך.

באפשרותך לבקש להסיר או לתקן את פרטיך מרשימת הדיוור או ממאגר המידע בפניה ל - [email protected].

החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשימושה האישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

החברה אינה מאפשרת גישה למידע לצדדים שלישיים, פרט לגישה מוגבלת בלבד לצרכים אופרטיביים של האתר והחברה (כגון גישה לספקי מערכות דיוור וספקי שירותי תוכנה וניטור לאתר). כמו כן ניתנת גישה למידע לחברות תחת מדיק הוצאה לאור בע"מ העוסקות אף הן במידע ושירותים רפואיים (חברת מדיק) ותחת חברת רפואה מקוונת בישראל (מולי) למטרות דומות למטרות החברה כגון שליחת מגזינים רפואיים דיגיטליים, סקרים אינטרנטיים, הזמנות לכנסים רפואיים, דיוור ישיר וכדו'.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו: אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, וכן לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך החברה על כך באופן ובדרך שנקבעו בדין.  פניות כאמור יש להפנות לכתובת הבאה: [email protected].

  1. אחריות

כי הינך ער/ה לכך שלמרות שהחברה עושה כל מאמץ על מנת שהתכנים באתר יובאו ויוצגו בצורה נכונה ומדויקת, אין באפשרות החברה למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או באופן הצגתם. בהתייחס לאמור לעיל, הינך מאשר/ת כי הינך פוטר/ת את החברה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם או בתוכנם ולכל אובדן, הפסד, או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, לרבות עגמת נפש, אשר עלול וייגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר או כתוצאה מהתכנים, וזאת מכוח כל דין ולרבות דיני הנזיקין ודיני החוזים וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה בגין כך.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק, כספי ו/או גופני אשר ייגרם לגולשים ו/או לכל צד שלישי אחר, עקב הסתמכות של מי מהם על התכנים באתר ו/או נזק כאמור אשר ייגרם לגולשים ואשר מקורו בצד שלישי כלשהו.

כי ידוע לך שהחברה אינה מפקחת על תוכן תכני השירות המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים ולפיכך לא תהיה החברה אחראית לאמור בהם ולא תישא באחריות לתוכן תכני השירות ולתקינות מתן השירותים על פיהם והאחריות בגין כך חלה על המפרסמים ונותני השירות בלבד. בהתאם לכך, מובהר בזה כי החברה אינה צד להתקשרות הגולשים עם צדדים שלישיים אלו ואינה אחראית בשום דרך להתקשרות בין הגולשים לצד שלישי כלשהו והיא תהא פטורה ולא תשא בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש, בקשר עם תכני השירות המוצעים לגולשים באתר.

כי במידה ויפנה האתר באמצעות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אזי לא תהיה החברה אחראית לתכנים אשר יופיעו באתרים אלו ולא יהווה הדבר בבחינת אישור החברה לתכנים המופיעים בהם.

למידע הקובע בקשר לתכשיר כזה או אחר יש לפנות לעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות אותו ניתן למצוא באתר

ג.    כללי

החברה רשאית לחסום לאלתר את הגישה לתכנים מפני גולשים מסוימים, זאת במידה וגולשים אלו השתמשו בתכנים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה אחרת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

רק האמור בתנאי השימוש יחייב את החברה.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בין החברה לגולשים ו/או כל צד שלישי אחר יהיה בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד, אשר יידון בהתאם לחוקי מדינת ישראל.